Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កំពត

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពត ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កំពត

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយខាងលិច070302
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយមាសខាងកើត070301
ប្រទេសកម្ពុជាបានៀវ070101
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងនិមល070103
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងទូក070201
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងសាលាខាងជើង070601
ប្រទេសកម្ពុជាបឹងសាលាខាងត្បូង070602
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទភ្នំខ្យង070607
ប្រទេសកម្ពុជាប្រភ្នំ070409