Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពត

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពត ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពត

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតានី070411
ប្រទេសកម្ពុជាតេជោអភិវាឌ្ឍន៍070115
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងបី070113
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងភ្លាំង070109
ប្រទេសកម្ពុជាត្រមែង070114
ប្រទេសកម្ពុជា​ តាកែន070102
ប្រទេសកម្ពុជាត្នោតចុងស្រង់070309
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងសាលាខាងកើត070310
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងសាលាខាងលិច070311
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងធំ070216
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងព្រីង070214
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងសង្កែ070215
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងរាំង070707
ប្រទេសកម្ពុជាត្រើយកោះ070805