Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ដ' ក្នុង ខេត្ត កំពត

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពត ដែលមានអក្សរ ដ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ដ' ក្នុង ខេត្ត កំពត

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាដងទង់070502
ប្រទេសកម្ពុជាដំណាក់សុក្រំ070501
ប្រទេសកម្ពុជាដានគោម070405
ប្រទេសកម្ពុជាដើមដូង070406
ប្រទេសកម្ពុជាដំបូកខ្ពស់070404
ប្រទេសកម្ពុជាដូនយ៉យ070105
ប្រទេសកម្ពុជាដំណាក់កន្ទួតខាងជើង070603
ប្រទេសកម្ពុជាដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង070604