Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពត

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពត ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពត

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្តោល070205
ប្រទេសកម្ពុជាកូនសត្វ070207
ប្រទេសកម្ពុជាកោះតូច070206
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ក្រែង070203
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់សំរោង070204
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់គណ្តាល070801
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់បាយ070803
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងអំពិល070802
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ត្រាចខាងកើត070605
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ត្រាចខាងលិច070606
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងស្នាយ070107
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងស្បូវ070106