Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កំពត

ខេត្តឬរាជធានីដែលនៅជិត ខេត្ត កំពត

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា