Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

លេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ខេត្ត កំពត

លេខកូដដែលមានក្នុង ខេត្ត កំពត

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ កណ្តោល070205
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ កូនសត្វ070207
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ កោះតូច070206
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ កំពង់ក្រែង070203
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ កំពង់សំរោង070204
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ជុំគ្រៀល070202
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងធំ070216
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងព្រីង070214
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងសង្កែ070215
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ថ្មី070213
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ បឹងទូក070201
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ព្រែកត្នោត070209
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ព្រៃឃ្មុំ070210
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ព្រៃថ្នង070211
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ម៉ាក់ប្រាង្គ070208
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្ទឹងកែវ070212
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងកើត070605
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ កំពង់ត្រាចខាងលិច070606
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងជើង070603
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដំណាក់កន្ទួតខាងត្បូង070604
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ បឹងសាលាខាងជើង070601
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ បឹងសាលាខាងត្បូង070602
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ប្រាសាទភ្នំខ្យង070607
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ព្រែកក្រឹស070610
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ភ្នំប្រាសាទ070608
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្វាយទងខាងជើង070613
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្វាយទងខាងត្បូង070614
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ អង្គសុរភី070609
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងកើត070611
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ឬស្សីស្រុកខាងលិច070612
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ក្រាំងស្នាយ070107
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ក្រាំងស្បូវ070106
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ឈូក070104
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដូនយ៉យ070105
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ តេជោអភិវាឌ្ឍន៍070115
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងបី070113
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងភ្លាំង070109
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រមែង070114
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ នារាយណ៍070111
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ បានៀវ070101
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ បឹងនិមល070103
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ មានជ័យ070110
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ល្បើក070108
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ សត្វពង070112
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ​ តាកែន070102
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ខ្ជាយខាងជើង070503
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ខ្ជាយខាងត្បូង070504
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដងទង់070502
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដំណាក់សុក្រំ070501
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ទទុង070508
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ មានរិទ្ធិ070505
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ល្អាង070510
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្រែជាខាងជើង070506
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្រែជាខាងត្បូង070507
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ អង្គ រមាស070509
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ចំប៉ី070403
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដានគោម070405
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដើមដូង070406
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ដំបូកខ្ពស់070404
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ តានី070411
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ប្រភ្នំ070409
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ភ្នំកុង070408
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ម្រោម070407
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ សំឡាញ070410
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ អង្គភ្នំតូច070401
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ អង្គរជ័យ070402
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ច្រេស070701
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ជំពូវ័ន្ត070702
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងរាំង070707
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្នាយអញ្ជិត070703
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្រែក្នុង070705
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្រែចែង070704
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្រែសំរោង070706
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្នោតចុងស្រង់070309
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងកើត070310
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ត្រពាំងសាលាខាងលិច070311
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ទូកមាសខាងកើត070312
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ទូកមាសខាងលិច070313
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ បន្ទាយខាងលិច070302
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ បន្ទាយមាសខាងកើត070301
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ព្រៃទន្លេ070303
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ វត្តអង្គខាងជើង070314
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ វត្តអង្គខាងត្បូង070315
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ សេ្តចគង់ខាងជើង070306
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ សេ្តចគង់ខាងត្បូង070308
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ សំរោងក្រោម070304
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ សំរោងលើ070305
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត ឃុំ ស្តេចគង់ខាងលិច070307
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត សង្កាត់ កំពង់គណ្តាល070801
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត សង្កាត់ កំពង់បាយ070803
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត សង្កាត់ ក្រាំងអំពិល070802
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត សង្កាត់ ត្រើយកោះ070805
ប្រទេសកម្ពុជា ខេត្ត កំពត សង្កាត់ អណ្តូងខ្មែរ070804

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីរបស់ ខេត្ត កំពត នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

ត្រូវការពិនិត្យមើលស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក?

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិនិត្យមើលការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកអ្នកអាចសាកល្បងនៅខាងក្រោម។