Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ចំណាលើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ចំណាលើ

ឃុំ ចំណាលើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖