Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បន្ទាយស្ទោង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បន្ទាយស្ទោង

ឃុំ បន្ទាយស្ទោង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖