Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្បូងក្រពើ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្បូងក្រពើ

ឃុំ ត្បូងក្រពើ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖