Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទំរីង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទំរីង

ឃុំ ទំរីង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖