Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដងកាំបិត

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដងកាំបិត

ឃុំ ដងកាំបិត មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖