Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក សណ្តាន់ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក សណ្តាន់

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ក្លែង 060503
ឃុំ ងន 060506
ឃុំ ឈើទាល 060501
ឃុំ ដងកាំបិត 060502
ឃុំ ទំរីង 060509
ឃុំ មានជ័យ 060505
ឃុំ មានរិទ្ធ 060504
ឃុំ សណ្តាន់ 060507
ឃុំ សូចិត្រ 060508

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក សណ្តាន់ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា