Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាំងក្រសៅ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាំងក្រសៅ

ឃុំ តាំងក្រសៅ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖