Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ សំបូរណ៍

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ សំបូរណ៍

ឃុំ សំបូរណ៍ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖