Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទួលគ្រើល

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទួលគ្រើល

ឃុំ ទួលគ្រើល មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖