Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី

ឃុំ ត្រពាំង ឫស្សី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖