Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ផាត់សណ្តាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ផាត់សណ្តាយ

ឃុំ ផាត់សណ្តាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖