Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដំរីស្លាប់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដំរីស្លាប់

ឃុំ ដំរីស្លាប់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖