Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ស្វាយភ្លើង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ស្វាយភ្លើង

ឃុំ ស្វាយភ្លើង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖