Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ បាក់ស្នា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ បាក់ស្នា

ឃុំ បាក់ស្នា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖