Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសណ្តាន់060507
ប្រទេសកម្ពុជាសូចិត្រ060508
ប្រទេសកម្ពុជាសាគ្រាម060304
ប្រទេសកម្ពុជាសាមគ្គី060306
ប្រទេសកម្ពុជាសាលាវីស័យ060305
ប្រទេសកម្ពុជាសាន់គ060207
ប្រទេសកម្ពុជាសូយោង060114
ប្រទេសកម្ពុជាស្រឡៅ060115
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយភ្លើង060116
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរណ៍060403
ប្រទេសកម្ពុជាស្រើង060404
ប្រទេសកម្ពុជាសំព្រោជ060712
ប្រទេសកម្ពុជាស្រយ៉ូវ060808