Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ ដែលមានអក្សរ ព. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ព' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាពង្រ060113
ប្រទេសកម្ពុជាពពក060708
ប្រទេសកម្ពុជាពាមបាង060707
ប្រទេសកម្ពុជាព្រះដំរី060710
ប្រទេសកម្ពុជាព្នៅ060606
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃគុយ060211
ប្រទេសកម្ពុជាព្រៃតាហ៊ូ060806