Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ ដែលមានអក្សរ ប. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ប' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាយស្ទោង060701
ប្រទេសកម្ពុជាប្រឡាយ060709
ប្រទេសកម្ពុជាបល្ល័ង្គ060102
ប្រទេសកម្ពុជាបាក់ស្នា060101
ប្រទេសកម្ពុជាបារាយណ៍060103
ប្រទេសកម្ពុជាបឹង060104
ប្រទេសកម្ពុជាប្រាសាទ060607
ប្រទេសកម្ពុជា​ បឹងល្វា060601