Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ ដែលមានអក្សរ ទ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ទ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាទីពោ060609
ប្រទេសកម្ពុជាទួលគ្រើល060307
ប្រទេសកម្ពុជាទំរីង060509
ប្រទេសកម្ពុជាទ្រា060713
ប្រទេសកម្ពុជាទ្រៀល060118