Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងក្រសាំង060608
ប្រទេសកម្ពុជាត្បូងក្រពើ060610
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងក្រសៅ060405
ប្រទេសកម្ពុជាត្នោតជុំ060117
ប្រទេសកម្ពុជាត្បែង060208
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំង ឫស្សី060209