Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ច' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ ដែលមានអក្សរ ច. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ច' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាចុងដូង060108
ប្រទេសកម្ពុជាចើងដើង060105
ប្រទេសកម្ពុជាច្រនាង060106
ប្រទេសកម្ពុជាចំណាក្រោម060702
ប្រទេសកម្ពុជាចំណាលើ060703