Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ធំ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកកោះ060604
ប្រទេសកម្ពុជាក្រយា060605
ប្រទេសកម្ពុជា​ កំពង់ថ្ម060603
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ក្របៅ060805
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ធំ060802
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់រទេះ060803
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់គោ060203
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ស្វាយ060204
ប្រទេសកម្ពុជាក្តីដូង060210
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ចិនជើង060704
ប្រទេសកម្ពុជាកំពង់ចិនត្បូង060705
ប្រទេសកម្ពុជាក្រយា060302
ប្រទេសកម្ពុជាក្រវ៉ា060111
ប្រទេសកម្ពុជាក្លែង060503