Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អមលាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អមលាំង

ឃុំ អមលាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖