Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក ថ្ដង ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក ថ្ដង

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ ទ័ពមាន 050605
ឃុំ ប្រាំបីមុម 050603
ឃុំ មនោរម្យ 050602
ឃុំ យាអង្គ 050607
ឃុំ រុងរឿង 050604
ឃុំ វាលពន់ 050606
ឃុំ អមលាំង 050601

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក ថ្ដង ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា