Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទំព័រមាស

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទំព័រមាស

ឃុំ ទំព័រមាស មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖