Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងគង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងគង

ឃុំ ត្រពាំងគង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖