Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្នាយ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្នាយ

ឃុំ ព្នាយ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖