Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រែងត្រយឹង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រែងត្រយឹង

ឃុំ ត្រែងត្រយឹង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖