Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ តាំងស្យា

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ តាំងស្យា

ឃុំ តាំងស្យា មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖