Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ អូរ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ អូរ

ឃុំ អូរ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖