Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ គិរីវន្ដ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ គិរីវន្ដ

ឃុំ គិរីវន្ដ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖