Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដំបូករូង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដំបូករូង

ឃុំ ដំបូករូង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖