Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ដំណាក់រាំង

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ដំណាក់រាំង

ឃុំ ដំណាក់រាំង មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖