Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ព្រះនិញ្វន

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ព្រះនិញ្វន

ឃុំ ព្រះនិញ្វន មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖