Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ មហាឬស្សី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ មហាឬស្សី

ឃុំ មហាឬស្សី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖