Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ភក្តី

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ភក្តី

ឃុំ ភក្តី មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖