Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ខាងក្រោមជាលេខកូដប្រៃសណីយ៍របស់ ស្រុក បរសេដ្ឋ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៃប្រទេសកម្ពុជា

ស្រុក បរសេដ្ឋ

តម្រៀបតាម៖
ឃុំ កក់ 050213
ឃុំ កាត់ភ្លុក 050202
ឃុំ ទួលសាលា 050212
ឃុំ ទួលអំពិល 050211
ឃុំ និទាន 050203
ឃុំ បរសេដ្ឋ 050201
ឃុំ ផុង 050206
ឃុំ ពោធិ៍ចំរើន 050208
ឃុំ ពោធិ៍ម្រាល 050209
ឃុំ ពោធិ៍អង្រ្កង 050207
ឃុំ ព្រះខែ 050215
ឃុំ ភក្តី 050204
ឃុំ ភារីមានជ័យ 050205
ឃុំ ស្វាយរំពារ 050214
ឃុំស្វាយចចិប 050210

ស្វែងរកតាមផែនទី

ខាងក្រោមនេះជាផែនទីនៃ ស្រុក បរសេដ្ឋ ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា