Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ត្រពាំងជោ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ត្រពាំងជោ

ឃុំ ត្រពាំងជោ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖