Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ហោងសំណំ

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ហោងសំណំ

ឃុំ ហោងសំណំ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖