Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដែលមានអក្សរ ស. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ស' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាសង្កែសាទប050704
ប្រទេសកម្ពុជាសុព័រទេព050804
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយក្រវ៉ាន់050805
ប្រទេសកម្ពុជាសែនដី050109
ប្រទេសកម្ពុជាសំបូរ050108
ប្រទេសកម្ពុជាសំរោងទង050107
ប្រទេសកម្ពុជាស្គុះ050110
ប្រទេសកម្ពុជាស្គុក050309
ប្រទេសកម្ពុជាស្នំក្រពើ050310
ប្រទេសកម្ពុជាស្រង់050311
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយចចិប050210
ប្រទេសកម្ពុជាស្វាយរំពារ050214