Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'វ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដែលមានអក្សរ វ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'វ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាវល្លិសរ050115
ប្រទេសកម្ពុជាវាល050313
ប្រទេសកម្ពុជាវាលចាស់050411
ប្រទេសកម្ពុជាវាលពង់050410
ប្រទេសកម្ពុជាវាលពន់050606