Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដែលមានអក្សរ ម. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ម' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាមនោរម្យ050602
ប្រទេសកម្ពុជាមហាសាំង050506
ប្រទេសកម្ពុជាមហាឬស្សី050303
ប្រទេសកម្ពុជាមានជ័យ050406