Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដែលមានអក្សរ ត. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ត' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាតាងសំរោង050510
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងស្យា050511
ប្រទេសកម្ពុជាត្រែងត្រយឹង050512
ប្រទេសកម្ពុជាតាសាល050705
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងជោ050703
ប្រទេសកម្ពុជាតាំងក្រូច050111
ប្រទេសកម្ពុជាត្រពាំងគង050113
ប្រទេសកម្ពុជាត្រាចទង050409