Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដែលមានអក្សរ ជ. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ជ' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាជង្រុក050302
ប្រទេសកម្ពុជាជាំសង្កែ050502
ប្រទេសកម្ពុជាជើងរាស់050402
ប្រទេសកម្ពុជាជំពូព្រឹក្ស050403