Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

នៅលើទំព័រនេះ អ្នកអាចមើលឃើញបញ្ជីឃុំទាំងអស់ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ ដែលមានអក្សរ ក. ចុចលើឈ្មោះទីកន្លែង ដើម្បីមើលផែនទី និងលេខកូដប្រៃសណីយ៍។

កន្លែងដែលមានអក្សរ 'ក' ក្នុង ខេត្ត កំពង់ស្ពឺ

Country ឃុំសង្កាត់ លេខកូដប្រៃសណីយ៍
ប្រទេសកម្ពុជាកក់050213
ប្រទេសកម្ពុជាកាត់ភ្លុក050202
ប្រទេសកម្ពុជាកណ្ដោលដុំ050802
ប្រទេសកម្ពុជាកាហែង050102
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងអំពិល050104
ប្រទេសកម្ពុជាកោកោះ050308
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងចេក050405
ប្រទេសកម្ពុជាក្សេមក្សាន្ត050404
ប្រទេសកម្ពុជាក្រាំងដីវ៉ាយ050505