Cambodia Postal Code logo
Cambodia Postal Code

ឃុំ ទួលខ្ពស់

ភូមិខាងក្រោមនេះមានលេខកូដដូចគ្នានឹង ឃុំ ទួលខ្ពស់

ឃុំ ទួលខ្ពស់ មានភូមិដូចខាងក្រោម៖

តម្រៀបតាម៖